• English
  • Polski

Press Room

Misja Turystyczna do Emiratów

Misja Turystyczna do Emiratów

Media entities may use the available materials upon prior source delivery only.

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła "www.eebd.eu".

Wideo

Wideo

Wideo

 

Wizyta delegacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich we Wrocławiu w celu omówienia kluczowych kwestii dla rozwoju wymiany turystycznej między Polską a Emiratami. 6-7 grudnia 2016 r.

 

Emirates & Europe Business Development Cluster oraz Ambasada ZEA w Polsce byli organizatorami wizyty przedstawicieli ZEA we Wrocławiu, która odbyła się 6-7 grudnia 2016 r. Celem rozmów było m.in. omówienie uruchomienia większej ilości połączeń lotniczych między ZEA a Polską w celu intensyfikacji przepływu turystów. Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkań była wymiana turystyczna oraz kulturowa pomiędzy Polską a ZEA. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu Szardży: J.E. Szejk Fahim Bin Sultan Al-Qasimi oraz J.E. Szejk Majid Bin Abdalla Al-Qasimi. Ponadto w spotkaniach uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych miasta Wrocław, Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich – J.E. Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri, Wiceprezes Emirates & Europe Business Development Cluster – Juan Davi Ferrer oraz tłumacz – Pan Nebras Al Masny.

Podczas dwóch dni wizyty przedstawiciele ZEA mieli okazję zapoznać się z niezwykłą architekturą miasta. Odbyli również owocne rozmowy m.in. z władzami administracyjnymi, przedstawicielami linii lotniczych, podmiotów naukowo-badawczych oraz organizacji zajmujących się promocją regionu. Wszystkie spotkania przyczyniały się do zacieśniania relacji pomiędzy państwami i umacniania planów prowadzących do intensyfikacji ruchu turystycznego.

EEBD pełni istotną rolę we wspomaganiu rozwoju wymiany turystycznej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Polska posiada wyjątkowe walory turystyczne. Oferuje niezwykle zróżnicowane środowisko naturalne m.in. zielony obszar Mazowsza, gdzie prężnie rozwija się turystyka wodna, posiadamy także dostęp do malowniczych gór jak i do morza. Polska stała się również ważnym ośrodkiem dla turystyki medycznej na świecie przyciągając odwiedzających m.in. wysoką jakością zabiegów, szeroką dostępnością uzdrowisk oraz bogactwem złóż termalnych. Równie atrakcyjna turystycznie jest Szardża, która jest trzecim co do wielkości miastem w Emiratach. W 2014 roku została ogłoszona Stolicą Turystyki Arabskiej przez radę arabskich ministrów turystyki. Położona na Półwyspie Arabskich nad Zatoką Perską, może poszczycić się wyjątkowymi obiektami pokazującymi wielowiekowe dziedzictwo tj. Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne czy Muzeum Cywilizacji Islamskiej.

Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD), współorganizator wizyty, jest podmiotem, którego podstawowym obszarem działalności są projekty biznesowe oraz finansowanie inwestycji, zapewnianie kapitału międzynarodowego z Europy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Klaster wspiera inicjatywy mające na celu wzrost liczby inwestycji międzynarodowych oraz rozwój handlu na linii Europa – ZEA. Zajmuje się również organizacją wydarzeń popularyzujących partnerstwo europejsko-emirackie, np. Emirates & Europe Economic Forum.

Organizatorzy:

Emirates & Europe Business Development Cluster - www.eebd.eu

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce

 

Visit of the United Arab Emirates delegacy in Wrocław for discussing key issues concerning touristic exchange development between Poland and the UAE, December 6-7, 2016.

 

Emirates & Europe Business Development Cluster and the Embassy of the UAE to Poland were the organizers of the visit of representatives of the UAE in Wrocław, which was held on 6th and 7th of December, 2016. The aim of the dialogue was f. in. discussion upon launching a greater number of air connections between the UAE and Poland in order to intensify the tourists’ flow. The other topic mentioned during the meeting was touristic and cultural exchange between Poland and the UAE. Following representatives of the Sharjah government were the participants of the event: H.E. Sheikh Fahim Bin Sultan Al-Qasimi and H.E. Sheikh Majid Bin Abdalla Al-Qasimi. What is more, following persons were present: representatives of self-governmental authority of the city of Wrocław, The Ambassador of the United Arab Emirates – H. E. Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri, Vice-president of Emirates & Europe Business Development Cluster – Juan Davi Ferrer and the intepretor – Mr. Nebras Al Masny.

During the two days of visit, the representatives of the UAE had the opportunity to acquaint with the marvelous architecture. They also had fruitful talks with f. in. the authorities, representatives of airlines, scientific-research entities and organizations dealing with promotion activities. All the meetings caused tightening of relations between the countries and empowering the plans leading towards intensification of touristic motion.

EEBD performs a significant role in supporting touristic exchange development between Poland and the United Arab Emirates. Poland possesses exceptional touristic values. It offers a unique diversification of natural environment, f. ex. the green region of Masovia, where water tourism is developing rapidly, we also have access to picturesque mountains and to the sea, alike. Sharjah, which is the third biggest city in the Emirates, is an equally attractive region in terms of tourism. In year 2014, it was announced as the Capital of Arabic Tourism by the council of Arabic ministers of tourism. Located on the Arabian Peninsula next to the Persian Gulf, it might boast with its unique objects showing multi-age heritage, namely: Museum of Art, Museum of Archaeology or Museum of Islamic Civilisation.

Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD), the co-organizer of the visit, is an entity with the basic scope of activity placed in business projects and financial investments, assurance of international capital from Europe and the United Arab Emirates. The Cluster supports initiatives for the increase of number of international investments and trade development on the Europe- the UAE line. It also deals with organization of events popularizing European-Emirati partnership, e.g. Emirates & Europe Economic Forum.

Organizers:

Emirates & Europe Business Development Cluster - www.eebd.eu

Embassy of the United Arab Emirates to Poland