• English
  • Polski

Press Room

7th Forum for Mazovia’s Development 2016

7 Forum Rozwoju Mazowsza 16-17.2016

Media entities can use the the available materials only if they give the source ("www.eebd.eu").

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła "www.eebd.eu".

Wideo

 

                                                                                                                                                                      Informacja Prasowa

                                                                                                                                                     Warszawa, 23 listopada 2016 r.

 

7. Forum Rozwoju Mazowsza za nami!

Jak tworzyć inteligentne Mazowsze? O tym rozmawiano podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się 16-17 listopada na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2200 osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Na trzech scenach odbyło się prawie 30 debat, podczas których doświadczeniami podzieliło się ponad
160 ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, biznes, a także organizacje pozarządowe. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mazowsze należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Zgodnie z analizami Eurostatu za lata 2008-2014 województwo znalazło się na pierwszym miejscu wśród 276 regionów europejskich pod względem PKB
na jednego mieszkańca. Udział w tym sukcesie miały również fundusze unijne, z których w perspektywie 2007-2013 zainwestowano 14 mld zł w rozwój regionu.

Na Mazowszu mieszka 5,3 mln obywateli, działa blisko 750 tys. przedsiębiorstw, od mikro i małych firm po jedne
z największych w Europie. To również kilkaset uczelni oraz instytutów naukowych. Mazowsze jest liderem pod względem PKB w kraju, a także liderem rozwoju na arenie europejskiej. Ponad 22 procent PKB wytwarzane jest właśnie w naszym województwie. Podczas Forum rozmawiamy o tym, jak budować konkurencyjne Mazowsze, ale też takie,
w którym ludzie żyją godnie i wygodnie. Tylko w tym roku zakontraktowaliśmy prawie 2,5 mld zł z funduszy unijnych,
a w planach na kolejny rok jest ponad 1 mld zł w ramach 42 konkursów. Warto z tych pieniędzy skorzystać dla rozwoju regionu –
powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zdecydowana większość środków przeznaczona zostanie na wdrażanie idei smart city
oraz wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie. Uczestników 7. Forum Rozwoju Mazowsza czekały więc dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń, zarówno w zakresie dotychczasowych dokonań, jak i planów
na przyszłość. 

Ideą Forum jest dyskusja i wymiana doświadczeń, a także nawiązywanie współpracy na rzecz realizacji wspólnych, interdyscyplinarnych projektów. Na to kładziemy szczególny nacisk w obecnej perspektywie unijnej. W tym roku zdecydowaliśmy się podzielić wydarzenie na trzy obszary tematyczne – Smart City, Smart Business i Smart People,
a w jego organizację zaangażowało się ponad 70 partnerów z samorządów, biznesu, nauki, czy organizacji pozarządowych –
powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych
.

W ramach Strefy Smart City w gronie administracji rządowej, samorządowej i biznesu toczyły się rozmowy na temat kierunków rozwoju miast w kontekście rzędowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dyskutowano
o finansowaniu inwestycji miejskich i realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym
z kluczowych obszarów tworzenia smart city jest cyfryzacja i zapewnienie bezpieczeństwa danych mieszkańców,
na co zwrócono uwagę pierwszego dnia wydarzenia. Podjęto również zagadnienie efektywnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego w celu łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Drugi dzień rozpoczął się od rozmów dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego w związku z kierunkami nakreślonymi w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejne dyskusje objęły dopasowanie transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców oraz efektywne zarządzanie energią. Ważnym aspektem mającym na celu ożywienie społeczno-gospodarcze jest rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, której poświęcono jeden z punktów programu. Na zakończenie rozmów
w ramach strefy Smart City podjęto zagadnienie usług na rzecz rozwoju inteligentnych miast. Partnerem strategicznym strefy było Miasto Płock.

Rozmowy na scenie Smart Business rozpoczęły się od tematu współpracy nauki z biznesem, aby zwiększać transfer innowacyjnych rozwiązań na rynek. Omówiono zagadnienie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
aby nakreślić kierunki rozwoju biznesu w najbliższych latach. W obecnej perspektywie unijnej ważne jest zwiększanie zaangażowania przedsiębiorców w obszar badań i rozwoju, dlatego jedną z debat poświęcono strategiom, narzędziom
i metodom wykorzystywanym w ramach firmowych działów R&D. Coraz większy nacisk kładzie się na zwiększenie eksportu mazowieckich produktów, o czym rozmawiano podczas panelu dotyczącego tego, jak wejść na rynku zagraniczne i osiągnąć sukces biznesowy. Współpraca to słowo szczególnie podkreślane podczas ubiegania się
o unijne dofinansowanie, dlatego podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza nie mogło zabraknąć rozmów o inicjatywach klastrowych. Tworzenie innowacyjnych produktów lub usług to proces wymagający zaangażowania odbiorców, aby jak najlepiej dopasować się do ich potrzeb. Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest formuła Living Lab pozwalająca
na opracowywanie i testowanie rozwiązań w rzeczywistym otoczeniu użytkownika, o której rozmawiano drugiego dnia wydarzenia. Prowadzenie działalności to oprócz strefy czysto komercyjnej, również aspekt tworzenia wartości dodanej dla konsumentów, jak i społeczności lokalnej. Ten obszar również był przedmiotem dyskusji w ramach strefy Smart Business. Podjęto także kwestię łączenia młodych przedsiębiorstw z dużymi korporacjami w kontekście konkursu ScaleUP organizowanego w ramach rządowego programu Start in Poland. Podczas wydarzenia rozmawiano również
o współpracy instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami.

W ramach strefy Smart People odbył się szereg dyskusji w gronie zwłaszcza organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i przedstawicieli instytucji samorządowych. Zastanawiano się nad tym, czy i w jaki sposób wspierać powstawanie innowacji społecznych oraz jak rozpoznawać realne potrzeby mieszkańców. Rozmawiano o tym, w jaki sposób realizować projekty w partnerstwie z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron. Poruszono zagadnienie innowacyjnych rozwiązań w edukacji, tego czy istnieje edukacyjne R&D oraz w jaki sposób rynek produktów i usług może z niego skorzystać i równocześnie go współtworzyć. Uczestnicy zabrani zostali w podróż do świata gier,
a następnie zapoznali się z zastosowaniami grywalizacji w biznesie i nauce. Na scenie Smart People rozmawiano również o wyzwaniach rozwoju ekonomii społecznej i ofercie wsparcia podmiotów z tego obszaru. Dyskusje objęły dobre praktyki w zakresie realizacji projektów unijnych i możliwości finansowania działań ze środków programu regionalnego. Rozmawiano o rozwoju rynku pracy, polityce senioralnej oraz tym, czy fundusze wspierają rozwój kapitału ludzkiego. Na koniec drugiego dnia podjęto kwestię zasad realizacji efektywnych projektów szkoleniowo-doradczych.

7. Forum Rozwoju Mazowsza to również liczne warsztaty, prezentacje, konsultacje i spotkania networkingowe zorganizowane przez ponad 70 partnerów wydarzenia. W strefie Smart City uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie są możliwości unijnego dofinansowania projektów miejskich, jak wspierać tworzenie innowacyjnych, bezpiecznych
i przyjaznych dla środowiska miast, a także poznali tajniki stosowania technologii geoinformacyjnych. W strefie Smart Business można było zapoznać się z m.in. źródłami finansowania inwestycji i innowacyjnych rozwiązań biznesowych, zasadami tworzenia działu eksportu i skutecznymi strategiami internacjonalizacji, zarządzaniem wiedzą i kulturą innowacji w organizacjach. Uczestnicy poznali metodę design thinking umożliwiającą tworzenie innowacji w oparciu
o lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników. W strefie Smart People natomiast zainteresowane osoby zapoznały się
np. z wykorzystaniem robotów i innowacyjnych technologii do celów edukacyjnych, a także skorzystały z konsultacji zawodowych, konsultacji z zakresu stylu, wizerunku i wizażu,

Forum Rozwoju Mazowsza organizowane jest już od siedmiu lat i stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Więcej informacji o Forum na www.forumrozwojumazowsza.pl.

Organizator wydarzenia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

Patroni honorowi:

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

 

Partnerzy wydarzenia:

Płock, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, CEZAMAT, THINKTANK, Warszawa, techBrainers, Kampus+, Klaster BioTechMed, URSUS BUS, Centrum Nauki Kopernik, AgroBioCluster, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Płocki Park-Przemysłowo-Technologiczny, Comarch Healthcare, Mazowiecki Klaster Chemiczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Siedlce, Radom, Szydłowiec, Fundacja Fundusz Współpracy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Klastry Polskie, UNIMOS, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Emirates&Europe Business Development Cluster, EY Academy of Business, Voltra, Invetta, Investment Service Center, Fibrain, Hexagon, STAR ITS, Qumak, Instytut Lotnictwa, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz,  Instytut Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Siemens, Europe Direct, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, EuroInversia, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Smartta, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, MyCompany, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pracownia Gier Szkoleniowych, Competence Game, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Centrum Badań
i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ernst&Young Academy of Business, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Growing Institute, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, Sharpeo, Akademia Szybkiej Nauki, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Inwenta, Fundacja Realia Kariery

 

Patroni medialni:

InteligentneMiastaiRegiony.pl, Infor Biznes, Infor Sektor Publiczny, Portal Komunalny, iOZE.pl, WysokieNapiecie.pl, MyCompany, Wspólnota, Przegląd Komunalny, Czysta Energia

 

Partner logistyczny:

Warszawska Kolej Dojazdowa

 

Press Note

Warsaw, November 23, 2016

 

7th Forum for Mazovia Development

How to create intelligent Mazovia? That was the topic under discussion during the 7th Forum for Mazovia Development which was held on 16-17 of November, 2016 at Legia Stadium in Warsaw. There were over 2200 participants on spot and on live broadcast during the event organized by the Mazovian Unit for EU Programs Implementation. There were over 30 debates on 3 stages during which over 160 experts representing governmental and self-governmental administrations alike, business and from non-governmental organizations shared their experiences. The event took place under honorary patronage of the Marshall of Mazowieckie Voivodship, Ministry of Development, Ministry of Digitization and Ministry of Family, Labour and Social Policy.

Mazovia belongs to the most rapidly developing regions in the European Union. In accordance with Eurostat analyses for years 2008-2014, the voivodship was situated on 1st place amongst 276 European regions concerning GDP per habitant. Participation in this success was also held by EU funds, from which in 2007-2013 prospect PLN 14 billion were invested in the region’s development.

There are 5.3 million habitants in Mazovia, nearly 750,000 enterprises -  from micro and small companies to one of the largest in Europe. There are also several hundreds of universities and scientific institutions. Mazovia is the leader regarding national GDP and the leader in development on the European arena. More than 22 percent of GDP is produced in our voivodship. During the Forum we talk about how to build competitive Mazovia but also such a place where people live worthily and conveniently. Only this year nearly PLN 2.5 billion were contracted from the EU funds and over PLN 1 billion is planned for the upcoming year under 42 competitions. It is worth using this money for the region’s development – said Adam Struzik, the Marshall of Mazowieckie Voivodship.

Mazovia has over PLN 8 billion at its disposal under the Regional Operational Program of Mazowieckie Voivodship 2014-2020. Vast majority of the funds is to be placed for implementing the smart city idea and empowering innovativeness and enterprise in the region. Participants of the 7th Forum for Mazovia Development had two days full of inspiration and experiences exchange, both in terms of previous achievements as well as for future plans.

The very idea of the Forum is discussion and experiences exchange, as well as establishment of cooperation for implementation of joint, interdisciplinary projects. We put particular emphasis upon it in the view of the Union’s current prospect. In present year, we decided to split this event into 3 topic fields – Smart City, Smart Business and Smart People, and there were over 70 partners from self-governments, business, science or non-governmental organizations involved in its organization – said Mariusz Frankowski, Director of the Mazovian Unit for EU Programs Implementation.

Discussions on development directions of cities in terms of governmental Strategies for Responsible Development were held under Smart City Zone with governmental and self-governmental administrations and business representatives. City investments financing and projects implementation in a public-private partnership formula were discussed. One of the key fields of smart cities creation is digitization and assurance of habitants’ data safety, which was taken into consideration in the first day of the event. The issue of effective use of natural environment resources in order to attenuate and adapt to the climate changes was also mentioned. The second day began with talks on Responsible Development. Next discussions concerned city communication matching to the needs of habitants and effective energy management. An important aspect for social-economic revival is revitalization of marginalized areas which became one of items of the agenda. At the end of the talks, the issue of services for intelligent cities development was mentioned under Smart City Zone. Płock City was the strategical partner of the zone.

Discussions on Smart Business stage began on science and business cooperation to increase innovative solutions transfer on the market. The topic of Strategies for Responsible Development was discussed in order to establish directions for business development in upcoming years. In the current Union prospect, it is relevant to increase involvement of entrepreneurs in the fields of research and development and that is why one of the debates was devoted to strategies, tools and methods used under R&D companies divisions. More and more emphasis is put on the increase of Mazovian products export which was also discussed during the panel on how to enter foreign markets and achieve business success. Cooperation is a word particularly highlighted while applying for EU grants, that is why talks on clusters’ initiatives could not be omitted during the 7th Forum for Mazovia Development. Creation of innovative products or services is a process requiring involvement of recipients in order to meet their needs in the best possible way. One of the solutions in this matter is Living Lab formula allowing for elaboration and testing of solutions in real surrounding of the user, which was discussed in the second day of the event. Implementation of activities is, apart from clearly commercial zone, is also an aspect of creation of added value for consumers and local community alike. This field is also a matter of discussion under Smart Business zone. The issue of combining young enterprises with large corporations in the context of ScaleUP competition organized under a governmental program called Start in Poland was also mentioned. During the event, discussions on cooperation of business-related institutions with entrepreneurs were also held.

Under Smart People zone, there was a number of discussions held especially with non-governmental organizations, education institutions and representatives of self-governmental institutions. It was wondered whether and how to support the creation of social innovations and how to identify real needs of habitants. The manner of implementation of partnership projects beneficial for all of the involved parties was also taken under consideration. The issue of innovative solutions in education, the matter of potential existence of educational R&D and how products & services market might use it and co-create it at the same time. The participants were taken to the world of games and after that, they were acquainted with the applications of gamification in business and science. They also discussed about challenges for social economy development and the offer of support for entities from this field on Smart People stage. The talks considered good practices in terms of EU projects implementation and opportunities of financing activities from regional program funds. Development of labour market, seigniorial policy and whether the funds support human capital development were also mentioned. At the end of day two, the issue of effective training-advisory projects implementation rules was also raised.

7th Forum for Mazovia Development also included a number of workshops, presentations, consultancies and networking organized by over 70 partners of the event. In Smart City zone, participants have discovered f. in. what are the opportunities for obtaining EU grants for city projects, how to support creation of innovative, safe and environment-friendly cities as well as they learned the secrets of geo-informational technologies application. In Smart Business zone, it was possible to acquaint with f. ex. investments and innovative business solutions financing sources, principles of creation of export division and effective internationalization strategies, innovations knowledge and culture management in organizations. The participants learned about the method called design thinking which enables creation of innovations basing on better understanding of a user’s needs. In Smart People zone, for one, the interested people familiarized with f. in. the use of robots and innovative technologies for educational purposes, as well as they also made use of professional consultancies in terms of style, image and visage.

Forum for Mazovia Development is organized for seven years and is a place for debates on the most important challenges which stand against the region in terms of increase of its competitiveness in the country and Europe. The event’s formula is a unique opportunity for a dialogue between all participants of division and EU funds implementation processes. Read more about the Forum at: www.forumrozwojumazowsza.pl.

Organizer of the event:

Mazovian Unit for EU Programs Implementation

Honorary patronage:

The Marshall of Mazovian Voivodship, Ministry of Development, Ministry of Digitization, Ministry of Family, Labour and Social Policy.

Partners:

Płock, Centre for Innovations Management and Technology Transfer of Warsaw University of Technology, CEZAMAT, THINKTANK Warsaw, techBrainers, Kampus +, BioTechMed Cluster, URSUS BUS, Copernicus Science Centre, Warsaw University of Life Sciences, Regional Development and EU Funds Department of the Marshall’s Office of Mazovian Voivodeship in Warsaw, Industrial-Technology Park in Płock, Comarch Healthcare, Mazovian Chemical Cluster, Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw, Faculty of Geodesy and Cartography of Warsaw University of Technology, Cities of Siedlce, Radom and Szydłowiec, Cooperation Fund Foundation, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Polish Agency for Enterprise Development, Association of Employees – Polish Clusters, UNIMOS, Employees of the Republic of Poland, Koźmiński University, National Centre for Nuclear Research in Swierk, Institute of Applied Technologies Development, National Contact Point for Research Programs of the European Union, Institute of Electronic Materials Technologies, Emirates & Europe Business Development Cluster, EY Academy of Business, Voltra, Invetta, Investment Service Center, Fibrain, Hexagon, STAR ITS, Qumak, Institute of Aviation, Cieślak & Kordasiewicz Economic Advisory Office, Institute of Intelligent Cities Safety, National Contact Point for Financial Instruments of the European Union Programs, Siemens, Europe Direct, Social-Economic Initiatives Foundation, EuroInversia, Voivodship Labour Office in Warsaw, Smartta, Foundation for Informational Community Development, Resourceful Women Network Foundation, MyCompany, Small and Medium Enterprises Foundation, Mazovian Chamber of Craftsmanship and Enterprise, Pracownia Gier Szkoleniowych, Competence Game, Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw, City Culture Centre in Płońsk, Research and Development Center of Technology for Industry, Institute for Sustainable Technologies of National Research Institute in Radom, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ernst&Young Academy of Business, Polish Association of Retirees, Pensioners and Invalids, Growing Institute, Helena Chodkowska University of Technology and Economics, Sharpeo, Akademia Szybkiej Nauki, Museum of Romanticism in Opinogóra, Inwenta, Realia Kariery Foundation.

 

Media patronage:

InteligentneMiastaiRegiony.pl, Infor Biznes, Infor Sektor Publiczny, Portal Komunalny, iOZE.pl, WysokieNapiecie.pl, MyCompany, Wspólnota, Przegląd Komunalny, Czysta Energia

Logistic partner:

Warszawskie Koleje Dojazdowe