Rada biznesu O nas

Rada Biznesu gromadzi ekspertów oraz praktyków biznesowych, mających znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Członkami Rady są zarządzający strategicznymi podmiotami w Polsce, którzy kreują międzynarodowe przedsięwzięcia biznesowo-inwestycyjne. W skład Rady Biznesu wchodzą: Rada Przedsiębiorców, Rada Ekspertów, Panel Ekspertów oraz Rada Kobiet.
Najważniejszym obszarem działalności Rady Biznesu jest rozwijanie współpracy inwestycyjnej, handlowej i technologicznej pomiędzy podmiotami z całego świata, a także zapewnienie wsparcia dla projektów biznesowo-inwestycyjnych, poprzez pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań z funduszy celowych, programów badawczo-rozwojowych oraz od prywatnych inwestorów.


Działania Rady obejmują:

  • wsparcie projektów inwestycyjnych
  • doradztwo biznesowe
  • rozwój przedsiębiorczości
  • transfer danych i doświadczeń

BUSINESS COUNCIL ABOUT US

Business Council brings together experts and business practitioners who have a significant impact on the development of the Polish economy. Members of the Council are those who manage strategic entities in Poland. They create international investments and business projects. Business Council comprises: the Council of Entrepreneurs, the Council of Experts, the Board of Experts and the Council of Women.

The most important area of Business Council activity is to develop investment cooperation, commercial and technological cooperation between entities from around the world. Furthermore, the Council provides support for investment and business projects through the assistance in obtaining financial support from the EU funds, R&D programmes and from private investors.


ITS ACTIVITIES INCLUDE:

  • SUPPORT OF INVESTMENT PROJECTS,
  • BUSINESS CONSULTING,
  • ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT,
  • TECHNOLOGY TRANSFER AND EXCHANGE OF EXPERIENCE.

Obszary aktywności W ramach aktywności Rady Biznesu wyróżnione zostały kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki sektory:

Produkty i usługi finansowe
Fundusze inwestycyjne, fundusze celowe, uzyskanie finansowania
Innowacyjne technologie
Propagowanie i rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań
Rynek IT
Działanie na rzecz informatyzacji sektora publicznego
Energetyka
Wspieranie niezależności energetycznej Polski i rozwoju odnawialnych źródeł energii
Gospodarka odpadów
Technologie przetwarzania i utylizacji odpadów
Rynek rolno-spożywczy
Eksport wysokiej jakości polskich produktów spożywczych
Nieruchomości
Zaplecze logistyczne, handlowe oraz mieszkaniowe
Turystyka
Promocja polskich walorów krajobrazowych
Technologie wojskowe
Rozwój innowacyjnych technologii militarnych
Medycyna
Wspieranie inicjatyw i rozwoju technologii medycznych oraz prozdrowotnych
Kultura i sztuka
Promocja dorobku kulturowego i wzmocnienie znaczenia sztuki
Transport
Innowacyjne technologie w transporcie niskoemisyjnym

ACTIVITY AREAS Within the activity of Business Council, the key sectors has been distinguished which are crucial to the Polish economy:

Financial Services & Products
Investment funds, earmarked funds, obtaining financing
Innovative Technologies
Promoting and disseminating of modern technological solutions
IT Market
Promotion of metropolitan computerization - Smart City
Power engineering
Promoting Poland's energy independence and development of renewable energy sources
Waste management
Waste processing and utilization technologies
Agricultural and food market
Export of high-quality Polish food products
Real property
Logistics, commercial and residential resources
Tourism
Promotion of Polish landscape values
Military technologies
Development of innovative military technologies
Medicine
Support of initiatives and development of medical and health promotion technologies
Art and culture
Promotion of cultural heritage and improving the role of art
Transport
Innovative technologies in low-emission mobility

Rada Przedsiębiorców
20 przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki

Rada Ekspertów
84 ekspertów z całego świata i wielu dziedzin nauk technologicznych, prawnych oraz ekonomicznych

Panel Expertów
56 prelegentów reprezentujących Radę Biznesu

Rada Kobiet
45 kobiet promujących przedsiębiorczość, innowacyjność i nową świadomość niezbędną dla rozwoju nowoczesnej gospodarki

Council of Entrepreneurs
20 companies of strategic importance of the Polish economy

Board of Experts
84 experts from around the world and many areas of technological sciences, law and economics

Panel of Experts
56 speakers representing Business Council

Council of Women
45 women promoting the entrepreneurship, innovation and new awareness necessary for the development of modern economy

Podmioty wchodzące w skład Rady Biznesu: W skład Rady Biznesu wchodzą trzy współpracujące ze sobą podmioty, wspierające strategiczne dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości inicjatywy:

Praktycy biznesowi mający znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki dzięki doświadczeniu zdobytemu w zarządzaniu strategicznymi podmiotami oraz przedstawicielstwie w jednostkach samorządu terytorialnego, instytutach naukowo-badawczych i organizacjach pozarządowych.

ENTITIES WHICH ARE PART OF BUSINESS COUNCIL: There are three component entities in the Business Council. These entities cooperate with each other to support initiatives that are strategic for Polish economy:

Business practitioners who have a significant impact on the development of the Polish economy. This is due to the experience gained in the management of strategic entities and representation in local government units, institutes for scientific research and non-governmental organizations.

Ostatnie wydarzenia

20/2018 Czerwiec

International Press Conference Smart Building

03/2017 Grudzień

UAE National Day Celebration 46th Anniversary

17/2017 Listopad

Women's Entrepreneurship

24/2017 Październik

Forum EEBD 2017

25/2017 Październik

8 Forum Rozwoju Mazowsza 2017

Kwiecień

Rada Kobiet

Marzec

Wolves Summit 2017

Grudzeń

Wymiana turystyczna Polska Emiraty

wymiana turystyczna Polska Emiraty - wizyta delegacji ZEA
16 Lis

7 Forum Rozwoju Mazowsza 16-17.2016

...
15 Paż

GITEX misja gospodarcza 2016

Inicjatorem oraz organizatorem misji gospodarczej do Dubaju na GITEX Technology Week, która odbyła się w dniach 15-21 października 2016 r.
12 Paź

Otwarcie Centrum Obsługi inwestycji - PAP

W dniu 12 października 2016 odbyła się w Warszawie uroczysta konferencja inaugurująca działanie Centrum Obsługi Inwestycji
18 Maj

17 maja 2016 Miejsce: Centrum Olimpijskie PKO

Połowa maja przyniosła największe dotychczas wydarzenie w zakresie budowania relacji ekonomiczno-kulturalnych między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europą.

Recent events

October

Forum EEBD 2017

October

8TH Mazovia Development Forum 2017

April

Women Council

March

Wolves Summit 2017

December

Polish Tourist Mission to the United Arab Emirates

16 Nov

The 7th Mazovia Development Forum

15 Oct

GITEX Economic Mission 2016

12 Oct

Opening of the Investment Service Center – PPA 2016

18 May

17 May 2016 venue: PKO Olimpic Center