• English
 • Polski

Press Room

GITEX trade mission 2016

GITEX misja gospodarcza 2016

Media entities can use the the available materials only if they give the source ("www.eebd.eu").

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła "www.eebd.eu".

Video

 

 

PODSUMOWANIE MISJI GOSPODARCZEJ NA TARGI GITEX TECHNOLOGY WEEK

 15-21 PAŹDZIERNIKA 2016, DUBAI WORLD TRADE CENTER

 

Inicjatorem oraz organizatorem misji gospodarczej do Dubaju na GITEX Technology Week, która odbyła się w dniach 15-21 października 2016 r. było Centrum Obsługi Inwestycji oraz Emirates & Europe Business Development Cluster. Ideą organizowanej misji była prezentacja polskiego potencjału technologicznego, promocja regionów partnerskich oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami z regionu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W wydarzeniu udział wzięły łącznie 33 osoby, w tym przedstawiciele polskich startupów, licznych instytucji rządowych oraz jednostek naukowo-badawczych w tym  m.in.: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zgodnie z założeniami podczas misji realizowane były równolegle dwie agendy pobytu w Dubaju, adresowane do przedsiębiorców, władz samorządowych oraz jednostek naukowo-badawczych. Program misji skierowanej do młodych przedsiębiorców obejmował zwiedzanie targów i spotkania z wybranymi wystawcami, klastrami oraz udział w szeregu warsztatów. Uczestnicy prezentowali swoje rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej, usług IT, nowoczesnego budownictwa, żywienia i medycyny, energii odnawialnej, rolnictwa i produkcji zwierzęcej, obronności, transportu i logistyki oraz edukacji. Natomiast przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek naukowo-badawczych odbyli liczne spotkania, w tym z Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, P. Robertem Rostkiem oraz przedstawicielami jednostek państwowych ZEA.

GITEX jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Targi te co roku gromadzą inwestorów i przedsiębiorców z całego świata, umożliwiając wymianę najnowszych technologii oraz wdrożenie interesujących i innowacyjnych startupów. W tegorocznej, już 36 edycji GITEX zapoczątkowany został największy na świecie rozwój startupów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 krajów aby wymienić się cennymi doświadczeniami, zaprezentować swój projekt i zabezpieczyć jego finansowanie oraz pozyskać nowy rynek zbytu poprzez możliwość nawiązania kontaktów z ponad 400 inwestorami z realną siłą nabywczą.

Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi cieszyło się polskie stoisko, które było największym stanowiskiem państw europejskich na tegorocznych targach GITEX i jednocześnie debiutem polskich przedstawicieli na tym wydarzeniu.   

 

W ramach misji na targi GITEX Technology Week 2016 osiągnięte zostały następujące cele:

 • Promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej na arenie międzynarodowej,
 • Wsparcie polskiej przedsiębiorczości poprzez pozyskanie partnerów dla startupów i przedsiębiorców na realizację najciekawszych projektów,
 • Ułatwienie polskim przedsiębiorcom startu i rozwoju biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 • Szerzenie informacji dotyczących innowacyjnych i nowatorskich technologii,
 • Prezentacja idei transferu technologii jako źródła wsparcia rozwoju gospodarczego,
 • Promocja partnerskich relacji pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
 • Budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami biznesu z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - ZEA.

 

Organizatorzy:

Emirates & Europe Business Development Cluster – www.eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji – www.investpl.eu

 

 

SUMMARY OF GITEX TECHNOLOGY WEEK FAIRS ECONOMIC MISSION

 OCTOBER 15-21, 2016, DUBAI WORLD TRADE CENTER

 

The initiator and organizer of the economic mission to Dubai for GITEX Technology Week, which was held on 15-21 of October, 2016 was Investment Service Center and Emirates & Europe Business Development Cluster. The very idea of the organized mission was presentation of Polish technological potential, promotion of partnership regions and establishment of cooperation with entrepreneurs and investors from the United Arab Emirates region.

33 people were collectively the participants of this event, including representatives of Polish start-ups, numerous governmental institutions and scientific-research units, such as: National Centre for Research and Development, the Marshall’s Office of Łódzkie Voivodeship, the Marshall’s Office of Lubelskie Voivodeship and Białystok Science and Technology Park.

In accordance with the assumptions, two parallel agendas of the stay in Dubai were conducted, addressed towards the entrepreneurs, governmental authorities and scientific-research units. The mission’s program directed towards young entrepreneurs included fairs’ visiting and meetings with selected exhibitors, clusters and participation in a number of workshops. The participants presented their solutions on augmented reality, IT services, modern construction, nutrition and medicine, renewable energy, agriculture and animal husbandry, defense, transportation and logistics and education. The governmental authorities and scientific- research units representatives attended to a number of meetings, including the one with the Ambassador of the Republic of Poland for the United Arab Emirates, Mr. Robert Rostek and the representatives of the UAE national institutions.

GITEX is one of the most important events organized by the United Arab Emirates. These fairs annually gather investors and entrepreneurs from all over the world, enabling latest technologies exchange and implementation of interesting and innovative start-ups. In this year’s, 36th edition of GITEX, the world’s greatest start-ups’ development has taken place. 35 countries have participated in this event in order to exchange valuable experience, present their project and secure their financing and acquire a new market through contacts’ establishment with more than 400 investors with real buying power.

A huge interest from the fairs’ visitors’ part was directed towards the Polish booth, which was the greatest stand of the European countries on this year’s GITEX fairs and simultaneously, a debut for Polish representatives on this event.

Under the mission for GITEX Technology Week 2016, following goals have been achieved:

 • Promotion of scientific and technical output on international arena;
 • Support for Polish entrepreneurship through acquisition of partners for start-ups and entrepreneurs for implementation of the most interesting projects;
 • Facilitation of start and business development for Polish entrepreneurs in the United Arab Emirates;
 • Delivery of information concerning innovative and modern technologies;
 • Presentation of technology transfer idea as a source of support for economic development;
 • Promotion of partnership relations between Poland and the United Arab Emirates;
 • Creation of cooperation foundation and experience exchange between the business representatives from Poland and the United Arab Emirates – the UAE.

Organizers:

Emirates & Europe Business Development Cluster – www.eebd.eu

Investment Service Center – www.investpl.eu